เดือน พ.ศ. กลุ่มงานผู้จัด
สี
ห้องประชุม
  ภูสอยดาว อาคารอำนวยการ ชั้น 2 [รองรับ 50 - 70 คน]
  **ยกเลิก** สมานมิตร อาคารอำนวยการ ชั้น 2 [รองรับ 15 คน]
  ศรีอุตรา อาคารอำนวยการ ชั้น 3 [รองรับ 27 - 35 คน]
  หลงลับแล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 [รองรับ 12 คน]
  **ยกเลิก** ลำน้ำน่าน อาคารอำนวยการ ชั้น 3 [รองรับ 12 คน]
  เพ็ชร์พิไชย อาคารเพ็ชร์พิไชย ชั้น 2 [รองรับ 48 - 60 คน]
  หอประชุมชัยจุมพล อาคารชัยจุมพล [รองรับ 80 - 100 คน]
  **ยกเลิก** ตุลาสถิตย์ อาคารอำนวยการ ชั้น 3 [รองรับ 8 - 10 คน]
  อื่น ๆ
สรุปข้อมูลการประชุม
- Classic View | ประชุมทางไกล
- รายงานประชุมรายเดือน
- ข้อมูลการประชุมแยกฝ่าย
- ข้อมูลการประชุมแยกรายเดือน
 Last modified Sunday, 10th January, 2021 @ 12:21am