ตารางการประชุม / อบรม / กิจกรรม ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


 
22 มิ.ย. 2565 - 24 มิ.ย. 2565
08:00 - 17:00 น.


Registered : 26 เม.ย. 2565 09:03
Editdate : 26 เม.ย. 2565 09:03
ประชุมรับตรวจราชการ รอบที่ 2 ปี 2565
สถานที่จัด เพ็ชร์พิไชย อาคารเพ็ชร์พิไชย ชั้น 2 [รองรับ 48 - 60 คน]
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
เป้าหมาย 60 คน
หมายเหตุ
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายธวัชชัย อุตบัววงศ์
อีเมล์ผู้จัด
เบอร์โทรผู้จัด 0826082034
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
 
.