ตารางการประชุม / อบรม / กิจกรรม ของกลุ่มงานต่าง ๆ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


 
7 ส.ค. 2565
08:00 - 17:00 น.


Registered : 25 ก.ค. 2565 10:49
Editdate : 3 ส.ค. 2565 11:12
อบรมระบบรายงานผลการดำเนินงาน (Report System) ระบบ FDA center ผ่านระบบ Application zoom
สถานที่จัด หลงลับแล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 [รองรับ 12 คน]
กลุ่มเป้าหมาย ครู อย.น้อย สพฐ เขต 1 และ 2
เป้าหมาย 250 คน
หมายเหตุ
กลุ่มงานผู้จัด กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
ชื่อผู้จัด นายเสมอเทพ แว่นวิชัย
อีเมล์ผู้จัด samerthepw@yahoo.com
เบอร์โทรผู้จัด 0612905588
 เอกสารแนบ
กำหนดการ หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ สรุปการประชุม
อุปกรณ์ที่ต้องการยืม อุปกรณ์ถ่ายทอดไปอำเภอ(กรณีสสจ.เป็นแม่ข่าย)  
.