ระเบียบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง   กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานธุรการ
- งานนิติการ
- สำนักงานเลขานุการและอำนวยการ
- งานนิติการ
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
- งานคุ้มครองผู้บริโภค
 

กลับหน้าหลัก