เครื่องปรับอกาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000บีทียู

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์เครื่องปรับอกาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 28,000บีทียู

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- ครุภัณฑ์
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ตึกคนไข้นอก(O.P.D)รพ.30เตียง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สิ่งก่อสร้าง
- โรงพยาบาลตรอนจ้างซ่อมแซ่มฝาปิดรางระบายน้ำบริเวณรอบอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- สิ่งก่อสร้าง
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


  1
  ขั้นตอนที่ 1
  2
  ขั้นตอนที่ 2
  3
  ขั้นตอนที่ 3
  4
  ขั้นตอนที่ 4
  5
  ขั้นตอนที่ 5

  1
  ขั้นตอนที่ 1
  2
  ขั้นตอนที่ 2
  3
  ขั้นตอนที่ 3
  4
  ขั้นตอนที่ 4
  5
  ขั้นตอนที่ 5