Login Name : ( ) Level : cn1 :
Date 2022-06-26
Login

เมนูหลักระบบรายงานการบริหารเวชภัณฑ์ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
การเพิ่มข้อมูล ผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สามารถเพิ่มข้อมูลโดยระดับ โรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสรุปข้อมูลให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   

- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงาน รายละเอียดมูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
   
- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงาน มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาอื่นลดลงร้อยละ 10
   
- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงาน การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ในบัญชีนวัตกรรมไทย
   
- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงาน มูลค่าการจัดซื้อยาร่วมและการจัดซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม
   
- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงาน มูลค่าการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาตามวิธีประกาศเชิญชวน (e-bidding) ร่วมเขตและร่วมจังหวัด
   
- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงาน การจัดซื้อร่วมยาและเวชภัณฑ์ต่อมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด
   
- ระบบรายงานสรุปผลการบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงาน สรุปปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
   

 

 

กลับหน้า Login