ค้นหาข้อมูล

ค้นหา

รหัสหน่วยงาน เรื่อง รายละเอียด
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 8 มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สขร.1 มิย.65
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สขร.1 พค.65
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สขร.1 เมย.65
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แบบ สขร.1 ไตรมาส 3
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ที่ระบุในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 4. มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ(มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 1.2 โครงการ / กิจกรรม
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT12 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2. มีประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศในการทำงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT23 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน . มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 4. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 2. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT22 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน 1. มีบันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษ 5. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 4. มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 3. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2. มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT21 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 1.2 โครงการ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” 4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” 3. มีกิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ...
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” 2. มีรายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” 1. มีแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ 4. มีบันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ 2. มีแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG MOIT19 มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ฯ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 4. มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 3. มีรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน และแนบแบบรายงานการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 2. มีสรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน 1. หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT17 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก 17.การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 4. ผังกระบวนการยืมพัสดุ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 3. หนังสือแจ้งเวียน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและยืมพัสดุประเภทสิ้นเปลือก
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน 1. มีบันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 5. มีภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 4. มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2. มีคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 2
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2.9 รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2 รายงานผลและสรุปผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 2
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 4.รายงานติดตามมาตรและระบบการในป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 1-2
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 2. ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน 1. มีบันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาต นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT11 หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 8 3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. มีบันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียนทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 3. มีหลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 2. มีประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (แนบตามข้อ 1.)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.2 มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แนบตามข้อ 2.1)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.1 บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายงานไตรมาส 2
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17.5แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 (แบบสขร.1)
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซิ้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17.3ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2564
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 14คู่มือขั้นตอนการให้บริการ
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 13คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 12คุ่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 11คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 10ผลการใช้จ่ายแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 10แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 9แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 8นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 7ยุทธศาสตร์ของประเทศ
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 2.2 มีรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 6อินโฟกราฟฟิกชมรมจริยธรรม
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 5.ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ 2564
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 4ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 3พระราชบัญญัติมาตรฐานจากจริยธรรม พ.ศ.2562
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 2วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.8ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.7ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.6ข่าวประชาสัมพันธ์
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 2.1 มีบันทึกข้อความลงนามรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.4หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.3โครงสร้างหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.2 นโยบายผู้บริหาร
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 1.1 ข้อมูลผุ้บริหาร
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
00579 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโคก MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ข้อ 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แบบ สขร. เดือนตุลาคม 64 - ธันวาคม 64
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 3 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 4 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อ 1 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
00574 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ MOIT 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คำสั่ง/กรอบแนวทาง/รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ MOIT2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 MOIT 2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ MOIT2 ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT 2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ MOIT2 ข้อ1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง MOIT 2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ MOIT2 -ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 MOIT2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ MOIT 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 MOIT 2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 8 ไตรมาส 3 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 5 ไตรมาส 3 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 4 ไตรมาส 3 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 19 - 20 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 22 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 21 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 9 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 20 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 19 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 12 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 7 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 6 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 24 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 23 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 18 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 17 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 16 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 15 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 14 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 13 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 11 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 10 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 8 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 5 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 4 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 3 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 1 2564
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา EB 8 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2564 EB 2 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน EB1 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ นโยบายผู้บริหาร EB 2 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงานเลขานุการฯ EB 2 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ MOIT2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/ร้องเรียนทุจริตฯ MOIT 2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สขร.1 ไตรมาส 1 EB 5 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง EB 4 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบฯ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ EB 4 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หนังสือจัดสรรงบประมาณ EB 4 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2563 EB 5 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง (กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐) EB 2 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ EB 4 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม EB 2 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ EB 2 (2564)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ MOIT 2 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน MOIT 2 (ข้อ 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการการ EB 8 ไตรมาส 4 EB 8
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการการจัดการเรื่องร้องเรียนท ไตรมาส 4 EB 16
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ไตรมาส EB 24
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการ 7 มาตรการ ไตรมาส 4 EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สขร.เดือน สิงหาคม 2563 ไตรมาส 4 ทันตฯ EB 4
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สขร.เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ไตรมาส 4 ทันตฯ EB 4
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สขร.เดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2563 ไตรมาส 4 ทันตฯ EB 4
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สขร.เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 ไตรมาส 4 ทันตฯ EB 4
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการ EB 8 ไตรมาส 3 EB 8
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการ EB 25 ไตรมาส3 EB 25
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานมีการประชุม/จัดอบรมให้ความรู้เรื่องป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 22
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกล หรือวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน EB 21
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ EB 20
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สขร. ไตรมาส 3 ITA 2563 ( EB 4 )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการ 7 มาตรการ ไตรมาส 3 EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน มีนาคม - เมษยน 2563 (สขร.1) (คภส.) ITA 2563 ( EB 4 )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2563 EB 16
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน EB 8
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณสะผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน EB 8
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ Infographic แนะนำคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 EB 9
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม EB 24.2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แนวทางปฏิบัติการเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า EB 25
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก ฯ EB 14
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตรการการบริหารผลปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำฯ EB 13
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตการป้องกันการรับสินบนในประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม EB 23
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ มาตการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 (ทันตฯ) ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) (ทันตฯ) ITA 2563 ( EB 4)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) (ทันตฯ) EB 2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการ ทุกรูปแบบ EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการตามประกาศมาตรการ ทุกรูปแบบ EB 17
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ปี 2563 EB 23
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กระบวนการอำนวยความสะอวก หรือการให้บริการประชาชน ITA 2563 ( EB 26)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปีงบประมาณ 2563 (คุ้มครองฯ) ไตรมาส 2 ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานคุ้มครองฯ) ไตรมาส 2 EB 2
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) (ก.คุ้มครองฯ) ITA 2563 ( EB 4 )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ITA 2563 ( EB 17)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้ แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ITA 2563 ( EB 15)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในโอกาสต่างๆ พ.ศ.2562 ITA 2563 ( EB 17)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หลักฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง e-gp วงเงิน 5000 บาทขึ้นไป ITA 2563 ( EB 3)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หลักฐานระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง e-gp วงเงินสูงสุด ITA 2563 ( EB 3)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปการจัดพัสดุ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ITA 2563 ( EB 4 )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนการแผนการจัดซื้อจัดจ้าง /รายงานผลการดำเนินงานตามแผน กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการวิเคราะห์ (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข) ITA 2563 ( EB 1)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1) งานพัสดุ ITA 2563 ( EB 4 )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการดำเนินการตามแผน ปีงบประมาณ 2563 (พัสดุ) ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ หนังสือจัดสรรงบฯ เงินบำรุง ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ กรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คำสั่งปิดประกาศปลดประกาศ ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในการเปิดเผยข้อมูล ITA 2563 ( EB 2)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (พัสดุ) ITA 2563 ( EB 1)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เภสัชฯ) ITA 2563 ( EB 1)
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) ITA 2563 ( EB 4 )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ เดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) ITA 2563 ( EB 4 )
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลกำกับติดตามแผนปฏิบัติการ การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/ร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและการกระทำผิดวินัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ทนต่อทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ 2562
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561
00575 : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต งบสป.
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไปการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
00040 : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดการเรื่องร้องเรียนทั่วไป/การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561