Login Name : ( ) Level :
Login

เมนูหลักระบบรายงานข้อมูล EMS สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


- ระบบรายงานข้อมูล จำนวนผู้ป่วย EMS ออกรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
การเพิ่มข้อมูล จำนวนผู้ป่วย EMS ออกรับ รายโรงพยาบาล สามารถเพิ่มข้อมูลโดยระดับ โรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสรุปข้อมูลให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   
- ระบบรายงานข้อมูล จำนวนผู้ป่วย ER สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
การเพิ่มข้อมูล จำนวนผู้ป่วย ER รายโรงพยาบาล สามารถเพิ่มข้อมูลโดยระดับ โรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสรุปข้อมูลให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   
- ระบบรายงานสรุปผลการคัดแยกผู้ป่วยของโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
การเพิ่มข้อมูล ผลการคัดแยกผู้ป่วยของโรงพยาบาล สามารถเพิ่มข้อมูลโดยระดับ โรงพยาบาล เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสรุปข้อมูลให้กับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
   

 

กลับหน้า Login