ประกาศ ขอปิดการเข้าตัดยอด (ยกเว้นการเงิน) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนให้มาตัดยอดที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สรุปรายงานการตัดยอดปี 2561

(A)
รหัสประเภทงบ
(B)
ชื่องบประมาณ
(C)
ยอดเงินโอน
(D)
จัดสรร
(E)
ยังไม่จัดสรร
(C-D)
(F)
ยอดเงินในโครงการ
(G)
ตัดยอด
(H)
ร้อยละตัดยอด
(G/C)*100
(I)
การเงินตรวจสอบ
(J)
เบิกจ่าย GF
(K)
ร้อยละเบิกจ่าย GF
(J/C)*100
11110 งบดำเนินงาน
61,501,534.66
61,501,534.66
0.00
61,501,534.66
61,493,917.95
99.99
61,493,917.95
61,493,917.95
99.99
11320 งบลงทุน
38,454,192.00
38,453,945.70
246.30
35,353,755.53
26,065,515.53
67.78
26,065,515.53
26,065,515.53
67.78
11410 งบอุดหนุน
625,500.00
625,500.00
0.00
625,500.00
620,831.50
99.25
620,831.50
620,831.50
99.25
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
29,000.00
29,000.00
0.00
29,000.00
29,000.00
100.00
29,000.00
29,000.00
100.00
11710 เงินนอกงบประมาณ
448,000.00
448,000.00
0.00
448,000.00
191,400.00
42.72
0.00
0.00
0.00
11810 งบกลาง
7,595,003.00
7,595,003.00
0.00
7,595,003.00
7,595,003.00
100.00
7,595,203.00
7,595,203.00
100.00
11910 กันงบประมาณปี60
1,000,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
1,000,000.00
1,000,000.00
100.00
90000 งบเบิกแทนกัน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
รวม
109,653,229.66
109,652,983.36
246.30
106,552,793.19
96,995,667.98
88.46
96,804,467.98
96,804,467.98
88.28