สรุปรายงานการตัดยอดปี 2560

รหัสประเภทงบ ชื่องบประมาณ ยอดเงินโอน จัดสรร ตัดยอด คงเหลือ ร้อยละตัดยอด เบิกจ่าย GF ร้อยละเบิกจ่าย GF ก่อหนี้ผูกพัน GF
11110 งบดำเนินงาน
59,115,509.00
58,792,559.82
58,436,859.86
355,699.96
99.39
56,496,278.94
96.09
1,831,257.64
11320 งบลงทุน
34,048,800.00
34,048,800.00
28,319,414.17
5,729,385.83
83.17
10,032,438.17
29.46
0.00
11410 งบอุดหนุน
238,500.00
238,500.00
238,500.00
0.00
100.00
238,500.00
100.00
0.00
11510 งบบุคลากร
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11610 งบรายจ่ายอื่น ๆ
148,000.00
148,000.00
147,980.00
20.00
99.99
147,980.00
99.99
0.00
11710 เงินนอกงบประมาณ
367,317.19
367,317.19
70,628.00
296,689.19
19.23
15,750.00
4.29
0.00
11810 งบกลาง
7,820,983.00
7,820,983.00
7,820,983.00
0.00
100.00
5,256,850.00
67.21
0.00
รวม
101,739,109.19
101,416,160.01
95,034,365.03
6,381,794.98
93.71
72,187,797.11
71.18
1,831,257.64