เดือน พ.ศ. ผู้บริหาร
ชื่อผู้บริหาร
 นายอิ๊ดยังวัน ยงย่วน [ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ]
 นางมาลี โชคเกิด [ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา ]
 นายอำนาจ บุญเครือชู [ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ]
 นายสมชาย ทองกระสัน [ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ]
 นายสืบศักดิ์ เจริญเกษมวิทย์ [ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข) ]
 นายศุภมิตร ปาณธูป [ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) ]
 นายแพทย์เสรี นพรัตน์ [ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ]
 นางพรพิมล ภูวธนานนท์ [ เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ]
 นายรณภพ เกตุทอง [ สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) ]
 พญ.พรสวรรค์ มีชิน [ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ) ]
สรุปข้อมูลตารางการนัดหมาย
- Classic View

- รายงานสรุปนัดผู้บริหาร
- พิมพ์รายงาน

 Last modified Wednesday, 12th February, 2020 @ 03:24pm